ICI ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ

ᑖᓐᓇ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᐱᑦ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ICI ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᓂᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᖅᐱᑦ ᓴᓂᐊᓃᑦᑐᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.

Inuktitut
Image: 
Type: 
ᓇᐸᑎᑕᖅ