ᐅᖃᐅᓯᖅ - ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓃᑦ - ᓂᐱᑦᑕᖅᑐᓕᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᓂᒃ

ᑖᒃᑯᐊ ᖁᐊᒃᑯᕕᖕᒧᑦ ᓂᐱᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ 25-ᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖃᖅᖢᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓐᓈᖑᓪᓗᑎᒃ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᖃᓂᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᑦ ᖃᓕᐅᔮᖅᐸᐃᑎᑐᓪᓗ.

Inuktitut
Image: 
Type: 
ᓂᐱᑎᒐᖅ