News

June 10, 2016

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑦ 2016

ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᓯᒪᕐᔪᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓄᑦ, ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖓᓄᓪᓗ?