ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒍᓯᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖃᖅᐳᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5) ᑖᒃᑯᐊᓗ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᖏᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕙᑉᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᐳᑦ ᑎᓴᒪᐅᔪᕐᑐᓂᒃ (8) ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒡᓗ.

ᒥᐊᓕ ᑕᒻᓴᓐ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒥ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᖃᓂᒋᔮᓂ 1946-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᖓᔪᖅᑲᖏᒃ ᕿᓚᐅᔾᔭᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᙱᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖃᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᙳᐊᕆᐊᖅᑐᐸᒃᖢᑎᒃ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ. ᒥᐊᓕ ᐊᐅᓪᓚᖃᑎᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᓂᒃ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᔨᒋᔭᐅᕙᒃᖢᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᒧᒥᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᓚᐅᖅᖢᓂ ᐃᙱᐅᓯᕐᓂᒃ.    

ᒥᐊᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᑐᓵᔨᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᓪᓗᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᖅᑐᓄᓪᓗ. ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓰᕕᓰᖅᑎᐅᖃᑕᖅᓯᒪᒋᕗᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᒍᑦ ᐅᓛᓴᑯᓄᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᑳᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔭᖅᑐᖅᖢᓂ.  

ᐊᑯᓂᒻᒪᕆᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᓯᕗᓕᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓄᑦ, ᐃᑲᔪᖅᖢᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐃᓐᓄᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓴᖏᔫᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᖕᒥ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅᑕᒫᑦ ᓈᓚᐅᑎᒃᑰᖃᑕᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓪᓗᓂ.    

ᒥᐊᓕ ᑎᒍᐊᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᐃᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5), ᑖᒃᑯᐊᓕ ᐃᓐᓇᐅᑎᐅᓕᖅᑐᑦ ᒫᓇ. ᐅᒃᐱᕈᓱᑦᑎᐊᕐᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᓴᙱᓕᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᔪᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓂᒃᑯᑦ.

ᒥᐊᕆᔭᒻ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᑕᐃᒪᖓᓐᓂᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᕐᒥ ᑐᓴᓚᐅᖅᓯᒪᒐᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᑐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐱᕈᖅᓴᖅᓯᒪᕗᕐᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᐃᓐᓇᓪᓚᕆᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ.

ᐅᓪᓗᒥ ᒥᐊᕆᔭᒻ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐸᒃᖢᓂ ᓇᑦᑎᓕᖕᒥᐅᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ. ᓯᕗᔾᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᑐᐊᒐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᓱᓕ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ, ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑉ ᐃᓐᓄᑐᖃᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᒥᓂ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑭᕗᖅ ᐅᖅᓱᖅᑑᑉ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ 1968-ᒥᓂᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔪᖃᑕᖅᓯᒪᒋᓪᓗᓂ.  

ᒥᐊᕆᔭᒻ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᓇᑦᑎᓕᖕᒥᐅᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓄᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᓗᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖓᒍᑦ. 

ᐃᓱᒪᖕᒪᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒋᐊᖃᖅᓱᕆᓪᓗᓂᐅᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᓕᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᒍᑦ ᐃᓅᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒍ ᐃᓄᒃᓱᐃᑦ - ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕕᓂᖏᑦᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᐸᖕᒪᑕ. “ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐃᓚᒋᖕᒪᒍ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ,” ᐅᖃᕆᓪᓗᓂᓗ “ᐊᑖᑕᒪ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐆᒻᒪᑎᓐᓃᒻᒪᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓂᑳᖃᑕᕐᓂᖅ ᐃᓚᒌᓇᕐᒪᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑕᐅᕙᓚᐅᖅᖢᓂ. ᑖᒃᑯᐊᓕ ᐊᑖᑕᒪ ᐊᓈᓇᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᒐᒃᑭᑦ ᐅᒪᑎᖏᓐᓃᓐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᕆᓂᐊᖅᑕᑎᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᖃᑕᓂᐊᕐᒪᑕ.”

ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ 1953-ᒥ ᐄᑉᐳᕈ 23-ᒥ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ. ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᓚᐅᖅᑕᖏᒃ ᕼᐊᓚᓐ ᐸᐅᓕᖕᓇᖅ ᐊᒻᒪ ᐲᑕ ᒦᔪᖅ.

ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐊᓂᒃᑲᓗ ᐊᐃᔭᐅᕝᕕᒋᓚᐅᖅᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᑕ ᐃᓅᕕᖕᒧᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑎᓪᓗᑕ ᐃᓅᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᕗᑦ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒧᑦ 1967-ᖑᖏᓪᓗᒍ.

ᓂᕕᐊᓵᖑᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᓄᓇᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ; ᑎᓴᒪᐃᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᑦ, 4-5 ᒪᐃᓕᓂᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᓇᑕᖅᑐᒃᓴᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᑦ. ᐃᓅᓯᖅ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᑎᕆᒐᓂᐊᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒡᓗ. ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒧᑦ ᓂᐅᕐᕈᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᓱᐃᖅᖢᑎᒃ ᑎᓴᒪᐃᖅᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᕿᒧᒃᓯᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᒃ ᐅᒥᐊᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᓪᓗᓇᔾᔨᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᑎᓴᒪᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᕐᓂᖃᖅᖢᓂ ᐱᖓᓱᓂᒡᓗ ᐸᓂᖃᖅᖢᓂ, ᒪᕐᕉᒃ ᐊᖓᔪᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓄᑦ ᑎᒍᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒃ. ᑖᒃᑯᓇᙵᓪᓗ 22-ᓂᒃ ᐃᕐᖑᑕᖅᑖᖅᓯᒪᓪᓗᓂ 8-ᓂᒡᓗ ᐃᓗᓕᖅᑖᖅᓯᒪᓪᓗᓂ. ᑎᒍᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᐊᖓᔪᒃᖠᖅᐹᕐᒥᒃ ᐃᕐᖑᑕᒥᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᒻᒥᓃᔨᐊᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓ.

1975-ᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᒪᔪᖅ ᕗᐊᑦ ᓯᒥᑦᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ ᐅᑭᐅᕋᓴᖕᓄᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᓅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᔭᓗᓇᐃᒧᑦ 1978-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖅᖢᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐋᓐᑎᐅᕆᐅᑉ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓂᐅ ᒪᒃᓯᑯᒥ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓯᐅᔨᑲᓴᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ ᐊᒃᓱᕈᐊᕇᓐᓇᓕᕋᒥᐅᒃ. ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕇᓐᓇᖅᓯᒪᔭᖓ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒧᑦ ᐅᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᖓᔪᒃᖠᖅᐹᕐᓗ ᐃᕐᖑᑕᓂ ᑎᒍᐊᓚᐅᖅᖢᓂᐅᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓪᓗᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᖓᓐᓂ. ᑲᒪᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒡᓗ.

2010-ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᓪᓗᓂᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.

ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᒎᓯᓕᐅᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᔪᓚᐃ 2015-ᒥ. ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒥᓂ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᑏᓐᓇᕋᓱᖕᓂᐊᖅᑕᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᒫᓂ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖏᑎᑐᑦ.

ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᒐᓗᐊᖅᐸᖓ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᓪᓗ. ᐱᕈᖅᓴᓂᕆᓚᐅᖅᑕᒥᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᓂᐅᒃ. ᖃᑯᒍᓗ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᑕᖃᓕᓛᖁᓪᓗᓂᐅᒃ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᓯᓂᐊᖅᐸᑦ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐊᒃᓱᕈᐊᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑦ.

ᓗᐃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑐᖃᐅᓕᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᒪᐃᔭᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ. ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᕕᒐᕐᒥ ᓯᑯᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐊᒃᓱᕈᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᓂᔅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑦᑕ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ. ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑎᒪᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2009-ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑕᓂᖓᓂᒃ.